Møde i Holsted Lokalråd torsdag, den 15. august 2019 kl. 19.00 i Medius Holsted.

Mødeplan 2019: 9/10 og 12/12

Afbud: Mona, John og Hanne

 

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

 

2. Siden sidst

Jan har haft en forespørgsel fra Kaj Lassen, om det var i orden at han ansøgte om beløb til et bord-bænkearrangement i området neden for P-pladsen ved Fakta. Det vil så blive tilsvarende den som er blevet opsat ved Skovpavillionen.

 

3. Forslag til det grønne område mellem Højmarksvej og Søndergade

(forslag/idé fra Frede: Hvis vi er enige om at arbejde videre med projektet så vil jeg foreslå, at vi allerede i dette efterår opsætter krukker (eksempelvis murerbaljer) med forårsblomster og måske en forsythiabusk – de kan så til foråret hjælpe med at illustrer hvordan hele området kan komme til at blomstre.

Bestyrelsen synes at det er en god idé, og der følges op med Peter Hansen omkring at vi får indblik i processen.

Der arbejdes videre med ideen i samarbejde med Smuk Holsted.

 

4. Minigolfprojektet

Vi søger fortsat efter fondsmidler. Alle bedes melde ind med fondsemner.

Leif er i gang med at søge underværker/Real Dania

Karsten undersøger hos Skat om vi kan få momsfritagelse.

Der blev drøftet om placeringen var det rigtige. Problematikken omkring Medius er, at der ikke kan være udlevering af køller i skolens sommerferien, da der ingen bemanding er, ifølge Henning Aaskov. Konklusionen blev at placeringen er den allerede vedtagne.

 

5. Smuk Holsted

Status på arbejdet i Smuk Holsted er at arbejdet går rigtig godt, og der er opbakning fra mange. Der er nu over 100 medlemmer på facebooksiden.

Også flere forretningsdrivende har henvendt sig om at hjælpe med midler m.v.

Leif har sendt en ansøgning til kommunen om kr. 30.000 til beplantning af kummer og bede.

 

6. Udsmykning af rundkørsler i Holsted

Der er holdt møde med en repræsentant fra kommunen ved rundkørslen ved Esbjergvej.

Der er sendt ansøgning til kommunen som behandles i øjeblikket.

 

7. Kør med bænke

Ideen droppet indtil videre. Men undersøges videre.

 

8. Møde med Vejen Kommune ØK. Opfølgning

Ingen mødereferat modtaget. Jan rykker for referatet.

 

9. Holsted Erhverv og Handel

Vi afventer et udspil fra Holsted Erhverv og Handel (Henning Aaskov).

 

10. Eventuelt