Referat af Borgermøde 18/2 - 2020

Borgermødet afholdes

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 18.00

På Centralhotellet i Holsted St.

 

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent

Foreslået og valgt Jørgen Bruun

 

  1. Valg af 2 stemmetællere

Foreslået og valgt Frederik Klausen og Jytte Andreasen

 

  1. Formandens beretning

Vedlagt

Debat: Forslag om at sætte ”rundkørselsudsmykningerne” et anden sted.

Kommunens folk kører på stierne omkring hundeskoven, når de skal tømme skraldespande.

 

  1. Forelæggelse af revideret regnskab for 2019

Regnskab vedhæftet

 

  1. Behandling af indkomne forslag
  2. 6.       Idé om at sætte opslag op i forretninger i Holsted.

2 forslag til vedtægtsændringer

Indkaldelse til borgermøde: Forslag 2 vedtaget. Hermed bliver ordlyden: §7 Det ordinære borgermøde afholdes i februar. Indkaldelse til borgermødet sker med 3 ugers varsel ved annoncering i relevante medier. Samtidig med indkaldelse til mødet angives mødets dagsorden.

Forslag til behandling på borgermødet: vedtaget. Hermed bliver ordlyden: §7 Enhver borger (jf. § 3) kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på borgermødet. Forslag afgives skriftligt pr. e-mail eller ved underskrevet brev til formanden senest en uge inden borgermødets afholdelse.

 

  1. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: John Lundorff, Jan Møller Pedersen, Karsten Gude og Leif Lastein (alle genopstiller)

Foreslåede: John Lundorff, Jan Møller Pedersen, Karsten Gude, Leif Lastein, Mona Christensen og Anna Schultz.

Valgt blev: John Lundorff, Leif Lastein, Mona Christensen og Jan Møller Pedersen

Valg af suppleanter i prioriteret rækkefølge for 1 år

Foreslåede og valgt: Lars Bay og Rud Bruun i denne rækkefølge.

 

  1. Valg af revisor for 2-årig periode og revisor suppleant for 1 år

Lene Nikolajsen genvalgt som revisor. Ole W. Jørgensen genvalgt som revisorsuppleant.

 

  1. Eventuelt.

Forslag om at der kunne være motionsredskaber, eventuelt ved at idrætsforeninger søger om fondsmidler til dem.

Hvordan kontakter vi de ”sorte” pletter i byen, hvor der er behov for at få ryddet op.

Unge 13 - 17-årige hænger ud og tager stoffer. Kan der findes et sted hvor de f.eks. kunne rode med knallerter e.lign.

 

 

 

Smuk Holsted

Galleri 46 bor til leje i Fredensgade 46, men har et problem hvis bygningerne bliver solgt, da Galleri 46 så risikerer at stå uden tag over hovedet. Vurderer at en renovering af Fredensgade 46 vil koste måske 6-7 millioner.

Imellem Centralhotellet og ABC er der aftale om at placere bænke.

God dialog med kommunens ansatte.

 

Underskrifter: