Borgermøde
i Holsted Lokalråd
Borgerne i "Holsted Valgdistrikt"
indbydes hermed til det årlige
Borgermøde i Holsted Lokalråd.

 

Borgermødet afholdes
Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.00
på Centralhotellet i Holsted St.
og efterfølgende firmabesøg hos
Kikkenborg fiber og it

Genralforsamlingen gennemføres efter nedenstående dagsorden på Centralhotellet fra kl. 19.00.Efterfølgende serveres kaffe og kage, hvorefter der er mulighed for at komme på besøg hos firmaet Kikkenborg fiber og it på Søndermarken, hvor Mads Kikkenborg vil fortælle om firmaets aktiviteter og udrulningen af fibernet i Holsted.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2018
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
    På valg er: Hans Kristian Kristiansen, Brian Thaysen og Hanne Gerken.
                      Hans Kristian Kristiansen ønsker ikke genvalg.
7. Valg af suppleanter i prioriteret rækkefølge for 1 år.
8. Valg af revisor for 2-årig periode og revisor-suppleant for 1 år.
9. Eventuelt.

Enhver stemmeberettiget borger kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på borger-mødet. Forslag afgives skriftligt med forslagsstillerens underskrift til formanden for lokalrådet senest 12. februar 2019.

På Holsted Lokalrådets vegne
Brian Thaysen, formand
Tulipanvej 5, 6670 Holsted

"Holsted Valgdistrikt" omfatter de husstande, der i forbindelse med kommunal- og folketingsvalg, hører til valgstedet Medius Holsted.

Stemmeberettiget og valgbar til lokalrådet er enhver borger bosiddende i "Holsted Valgdi-strikt", som har stemmeret ved kommunevalg.